Algemene voorwaarden/Gebruiksvoorwaarden

Identiteit van de ondernemer

IT-Wise B.V.
KvK nummer: 56896344
Zinkstraat 24 Unit E4162
4823AD
Breda

Artikel 1: Definities

 • 1.1 'Abonnement': de overeenkomst inzake het gebruik van het Platform die tussen Woningzoekende en huurwoningenland.nl tot stand komt wanneer Woningzoekende een Premiumaccount heeft aangemaakt en deze door huurwoningenland.nl is bevestigd, zoals nader omschreven in deze gebruiksvoorwaarden en op de Website;
 • 1.2 'Abonnementsgeld': het bedrag dat maandelijks voor een Premiumaccount moet worden betaald, zoals van tijd tot tijd door huurwoningenland.nl vastgesteld. Op dit moment bedraagt het Abonnementsgeld € 28,00 per maand. Wijzigingen in het Abonnementsgeld hebben geen effect op lopende Abonnementen;
 • 1.3 'Basisaccount': de gratis accountsvorm van huurwoningenland.nl waarmee een Woningzoekende op de Website kan zoeken naar woonruimte en zich kan inschrijven voor een al dan niet gepersonaliseerde nieuwsbrief met het nieuwste woningaanbod, maar niet kan reageren op advertenties van verhuurder (tenzij het een zogenaamde MakelaarPremium-verhuurder betreft, zie artikel 1.4);
 • 1.4 'MakelaarPremium': verhuurder met een MakelaarPremium-registratie bij huurwoningenland.nl. Deze MakelaarPremium-registratievorm verschaft de verhuurder de mogelijkheid om ook reacties en bezichtigingsaanvragen te kunnen ontvangen van woningzoekenden met een Basisaccount, waar een reguliere verhuurder slechts reacties en bezichtigingsaanvragen van woningzoekenden met een Premiumaccount kan ontvangen;
 • 1.5 'huurwoningenland.nl': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IT-Wise B.V., gezeteld te Breda (KvK-nummer 56896344);
 • 1.6 'Materiaal': door of namens verhuurders aangeleverde informatie over een woonruimte die te huur wordt aangeboden;
 • 1.7 'Misbruik': het versturen van e-mail waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van Materiaal zonder toestemming;
 • 1.8 'Premiumaccount: Het betaalde Abonnement van huurwoningenland.nl, waardoor je als Woningzoekende ook rechtstreeks kunt reageren op advertenties van verhuurders. Woningzoekenden met een Premium abonnement worden ook wel 'Premium leden' genoemd;
 • 1.9 'Schriftelijk': hieronder wordt ook verstaan per e-mail en – in het geval van communicatie door Woningzoekende - via het contactformulier op de Website;
 • 1.10 'Verhuurder': natuurlijke persoon of rechtspersoon die een of meer woningen wenst te verhuren en die Woningzoekenden al dan niet via een makelaar op de Website op de hoogte brengt van zijn of haar huuraanbod;
 • 1.11 'Website': de website huurwoningenland.nl;
 • 1.12 'Woningzoekende': iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon, die zich op de Website inschrijft met een Basis of Premiumaccount. De Woningzoekende wordt in deze voorwaarden ook wel aangesproken met 'je' of 'jij'.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 • Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op jouw Basis of Premiumaccount. Voordat je een Basis- of Premiumaccount aanmaakt zal huurwoningenland.nl melding maken van de op dat moment van toepassing zijnde gebruiksvoorwaarden. Je dient deze gebruiksvoorwaarden 'voor akkoord' aan te vinken als je een Basis of Premiumaccount wilt aanmaken. We raden je aan om deze voorwaarden voordat je ermee akkoord gaat eerst goed door te lezen.

Artikel 3: Functie van het Platform en huurwoningenland.nl

 • 3.1 huurwoningenland.nl biedt op de Website een platform waar Verhuurders al dan niet via een makelaar te verhuren woonruimte middels advertenties kunnen aanbieden en waar Woningzoekenden (i) naar huurwoningen kunnen zoeken en (ii) een profiel aan kunnen maken van de woonruimte die zij zoeken. Alleen woningzoekenden met een Premiumaccount kunnen rechtstreeks contact op nemen met Verhuurders, tenzij het een MakelaarPremium-verhuurder (zie artikel 1.4) betreft;
 • 3.2 huurwoningenland.nl heeft louter een 'prikbord functie' en heeft verder geen betrokkenheid bij het al dan niet tot stand komen van overeenkomsten tussen Woningzoekenden en Verhuurders;
 • 3.3 Je begrijpt en accepteert dat het afsluiten van een Premiumaccount niet per se betekent dat je ook daadwerkelijk woonruimte zult vinden;
 • 3.4 De advertenties op huurwoningenland.nl worden geplaatst door of namens Verhuurders van woonruimte. huurwoningenland.nl is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan en kan niet garanderen dat de woonruimte ook daadwerkelijk beschikbaar is of dat de informatie in de advertentie juist en volledig is. Indien je op enig moment een advertentie tegenkomt waarvan je weet of vermoedt dat die niet actueel, juist en/of volledig is, dan verzoeken we je dit zo snel mogelijk te melden via het contactformulier op onze website of via hallo@huurwoningenland.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact opnemen met de betreffende Verhuurder om dit verder te onderzoeken.

Artikel 4: Totstandkoming van het Abonnement

 • Het Abonnement tussen jou en huurwoningenland.nl voor een Premiumaccount komt tot stand nadat je je via de Website hebt aangemeld en huurwoningenland.nl deze aanmelding per e-mail heeft bevestigd. Je krijgt ook een SMS met een activatiecode op je telefoon, het abonnement wordt pas definitief als je de code hebt bevestigt op de site.

Artikel 5: Kosten

 • 5.1 Een Basisaccount is gratis;
 • 5.2 De prijs van het premium abonnement staat vermeld op de aanmeldpagina. Het Abonnementsgeld middels een doorlopende automatische incasso plaatsvinden. In artikel 8 van deze voorwaarden vind je meer informatie over de betaling;

Artikel 6: Herroepingsrecht

 • 6.1 Als je de tijdens de laatste 12 maanden geen Premiumaccount hebt gehad, dan heb je nadat je je hebt aangemeld voor een Premiumaccount een periode van 14 dagen waarbinnen je je Abonnement kosteloos en zonder opgave van redenen kunt ontbinden;

Artikel 7: Opzeggen

 • 7.1 Je kunt je Premiumaccount op ieder moment opzeggen. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd en omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur.
 • 7.2 Opzeggen van je Premiumaccount kan eenvoudig met een email naar e-mail of de contactpagina. Wanneer je abonnement is ontbonden, ontvang je hiervan een bevestiging per e-mail. Als je Abonnement is geëindigd zal er geen Abonnementsgeld meer worden afgeschreven van het door jou opgegeven rekeningnummer.
 • 7.3 Er geldt een opzegtermijn van een maand.
 • 7.4 Let op: je dient de opzegging te sturen vanaf het emailadres waarme je ook de aanmelding hebt gedaan. Of er moet iets anders uniek identificerends in de opzegmail vermeld worden.

Artikel 8: Betalingen

 • 8.1 Het Abonnementsgeld wordt door middel van automatisch incasso door huurwoningenland.nl geïncasseerd. Door je aan te melden en een iDEAL betaling te verrichten heb je je akkoord verklaard met het automatisch incasseren van het verschuldigde Abonnementsgeld. Je dient ervoor zorg te dragen dat het saldo op het jouw opgegeven bankrekeningnummer toereikend is zodat het kan worden geïncasseerd;
 • 8.2 Als de betaling van het Abonnementsgeld niet op de aangegeven dag kan plaatsvinden door middel van automatische incasso, heeft huurwoningenland.nl voorts het recht om zonder voorafgaande aanmaning of ingebrekestelling de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de vervaldag tot de dag van algehele betaling;
 • 8.3 Als de betaling van het Abonnementsgeld niet op de aangegeven dag heeft kunnen plaatsvinden door middel van automatische incasso, heeft huurwoningenland.nl het recht om de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling te ontbinden.

Artikel 9: Wet- en regelgeving

 • Woningzoekende en Verhuurder dienen zich bij het gebruik van de Website en het eventueel sluiten van overeenkomsten die daaruit voort kunnen vloeien, te houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Zonder af te doen aan het vorengaande, verklaren zij bekend te zijn met de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus 2013 en in overeenstemming met deze regelgeving te handelen wanneer het te (ver)huren object zich in Amsterdam of omliggende regio bevindt.

Artikel 10: Misbruik

 • 10.1 Bij Misbruik door een Woningzoekende kan huurwoningenland.nl diens Abonnement met onmiddellijke ingang beëindigen door Woningzoekende hierover per e-mail te informeren;
 • 10.2 huurwoningenland.nl is gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per feit van misbruik aan de Woningzoekende in rekening te brengen, waarbij het misbruik van (persoons)gegevens, foto- of ander Materiaal gezamenlijk geldt als één feit, onverminderd het recht van huurwoningenland.nl om nadere rechtsmaatregelen tegen de Woningzoekende te nemen en vergoeding te vorderen van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de Woningzoekende.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 • 11.1 Op het moment dat een woningzoekende – om welke reden dan ook - schade lijdt als gevolg van het gebruik van de website huurwoningenland.nl en/of het Abonnement voor een Premiumaccount, kan huurwoningenland.nl in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor de door de Woningzoekende geleden schade;
 • 11.2 Indien en voor zover een gerechtelijke instantie niettemin oordeelt dat huurwoningenland.nl aansprakelijk is voor enige schade die door de Woningzoekende wordt geleden en dat huurwoningenland.nl gehouden is om de schade geheel of gedeeltelijk te vergoeden, zal de totale aansprakelijkheid van huurwoningenland.nl jegens de Woningzoekende (waaronder wordt begrepen een verplichting om het Abonnementsgeld terug te betalen) nooit meer bedragen dan het van die Woningzoekende ontvangen Abonnementsgeld.

Artikel 12: Privacy- en cookiebeleid

 • Lees ons privacy- en cookiebeleid.

Artikel 13: Verzoeken/toestemming

 • 13.1 Als je na het afsluiten van het Abonnement een afwijking en/ of aanvulling van enige bepaling van deze voorwaarden of andere voorwaarden verlangt, dan kun je schriftelijk een verzoek bij ons indienen;
 • 13.2 Indien en voor zover in enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden de toestemming van huurwoningenland.nl wordt vereist, wordt deze alleen dan geacht te zijn verleend indien deze schriftelijk is verstrekt;
 • 13.3 Een door huurwoningenland.nl gegeven toestemming is eenmalig en geldt niet voor andere of opvolgende gevallen. huurwoningenland.nl is gerechtigd om aan zijn toestemming voorwaarden te verbinden.

Artikel 14: Tussentijdse beëindiging, in gebreke zijn

 • Zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van huurwoningenland.nl op grond van deze gebruiksvoorwaarden en de wet (waaronder begrepen het recht op nakoming en eventuele rechten om het Abonnement te ontbinden), heeft huurwoningenland.nl het recht om jouw Abonnement met onmiddellijke ingang zonder nadere ingebrekestelling te beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan jou indien jij:
  • (a) de door jou verschuldigde bedragen niet op de gestelde tijdstippen voldoet;
  • (b) enige andere bepaling van de deze gebruiksvoorwaarden niet nakomt;
  • (c) enige voorwaarde, verbonden aan een door huurwoningenland.nl verleende toestemming, niet in acht neemt;
  • (d) een aanvraag tot surseance van betaling hebt ingediend en/of hebt verzocht om toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen;
  • (e) de vrije beschikking over jouw vermogen of een deel daarvan verliest;
  • (f) in staat van faillissement wordt verklaard;
  • (g) een akkoord buiten faillissement aanbiedt of indien beslag wordt gelegd op goederen van jou;
  • (h) komt te overlijden; of
  • (i) als Woningzoekende geen natuurlijk persoon is, zij haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd.

Artikel 15: Bestrijding illegale verhuur

 • Om woningzoekenden te beschermen tegen illegaal aanbod van huurwoningen, is het verhuurders verboden om advertenties aan te bieden met de volgende strekking:
  • 1. Wel wonen, niet inschrijven. Het is verboden om een woonruimte aan te bieden zonder dat de bewoner zich op dit adres kan of mag inschrijven bij de gemeente. En/of:
  • 2. Niet wonen, wel inschrijven. Het is verboden om een woonadres aan te bieden waarvan het niet de bedoeling is om in te wonen, maar de huurder zich wel op dit adres mag inschrijven bij de gemeente.
  Deze eisen komen voort uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP), te vinden op http://wetten.overheid.nl/BWBR0033715/geldigheidsdatum_28-02-2014. Als wij constateren dat een advertentie het illegaal aanbod van een woonruimte betreft, zullen wij de betreffende verhuurder sommeren om de advertentie per direct te verwijderen. Bij een dergelijke overtreding geven wij de advertentie en de contactgegevens van de verhuurder altijd door aan het bevoegde ministerie.

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op het Abonnement is Nederlands recht van toepassing.

Deze voorwaarden zijn van toepassing met ingang van 21 juni 2017.